Skip to Content
Jianjinlong Kang

Jianjinlong Kang

Research Info

next generation sequencing; single cell genomics; cancer bioinformatics