Skip to Content
Jianjinlong Kang

Jianjinlong Kang

Student

[email protected]
Advisor: Zhongming Zhao, MD, PhD

Research Info

next generation sequencing; single cell genomics; cancer bioinformatics