Skip to Content
Yujie Zhao

Yujie Zhao

Research Info

Bayesian adaptive clinical trial design